ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιες Τεχνολογιων Πληροφορικης και Επικοινωνιων

Διαδικτυακές Εφαρμογές

Στην IOT PROJECTS κάθε ανάγκη προσωπικής ή εταιρικής διαδικτυακής προβολής γίνεται στόχος και πρόκληση για άμεση υλοποίηση. Η προσεκτική επεξεργασία του απαραίτητου υλικού (σύνταξη κειμένων, επεξεργασία φωτογραφιών, κλπ.), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πιο ευέλικτης και σύγχρονης τεχνολογίας εγγυώνται τόσο την ποιότητα όσο και την αξιοπιστία του προϊόντος.

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης

Η IOT PROJECTS στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης (Digitization), αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου, προσφέρει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις χρησιμοποιώντας πλατφόρμες ψηφιοποίησης και λογισμικού που βασίζονται σε λύσεις ψηφιοποίησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Multimedia

Τα πολυμέσα είναι ένας κλάδος που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις μέρες μας. Η IOT PROJECTS έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με τους καλύτερους επαγγελματίες του ήχου και της εικόνας προκειμένου να διασφαλίσει το καλύτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα στις εταιρικές παρουσιάσεις και video. Χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις αναπτύσσει την εταιρική ή προσωπική παρουσίαση σε ψηφιακούς δίσκους υψηλής πιστότητας ήχου και εικόνας, διαμορφωμένους έτσι ώστε να αναπαράγονται σε οποιοδήποτε σύστημα ζητήσετε.

Δικτυακές Εφαρμογές

Η IOT PROJECTS αναλαμβάνει μελέτες δικτύωσης και υλοποίηση κάθε είδους δικτύου ανάλογα με τις ανάγκες. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό να υλοποιηθούν δίκτυα τύπου Intranet, LAN, WAN, Large Scale Corporate Networks, WLAN, WiFi. Ειδικότερα για τα ασύρματα δίκτυα σχεδιάζονται και υλοποιούνται εφαρμογές, μελετώντας το χώρο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Στόχος είναι πάντα η επαρκής κάλυψη του χώρου εφαρμογής, αλλά και η άριστη ποιότητα κατασκευής, που απορρέουν από την άρτια τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία του προσωπικού.

Ανάπτυξη Λογισμικού για Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Στην IOT PROJECTS οι ανάγκες του πελάτη είναι το επίκεντρο της δημιουργίας μας. Η μελέτη των ιδιαίτερων απαιτήσεων οδηγεί στην επιλογή της πιο αξιόπιστης και ευέλικτης τεχνολογίας στη σωστή τιμή και τελικά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής οι οποίες καλύπτουν επακριβώς αυτές τις απαιτήσεις.

E-services

Στην IOT PROJECTS είναι δυνατή η δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από το Διαδίκτυο. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι ευρέως διαδεδομένες σήμερα και αφορούν κυρίως σε δράσεις που αναπτύσσουν οι φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Η IOT PROJECTS διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στη Διοίκηση και Διαχείριση έργων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν σημαντική εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς και στη διοίκηση-διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Για την εκτέλεση των έργων η IOT PROJECTS αναπτύσσει μεθοδολογίες που στοχεύουν στην ικανοποίηση του πελάτη με τον οποίο συνεργάζεται στενά και κατανοεί πλήρως τον συχνά σύνθετο ιστό των αναγκών και προτιμήσεων του. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ευέλικτη προσέγγιση και σύγχρονη τεχνογνωσία επιτρέπουν στην IOT PROJECTS να παρέχει τις πιο συμφέρουσες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις στη διαχείριση έργων/ προγραμμάτων.

Κατάρτιση και Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η εξειδίκευση των στελεχών της IOT PROJECTS σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών δεκάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδο τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Η IOT PROJECTS αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη Υπουργείων και Λοιπών Δημοσίων Φορέων στη διαχείριση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται η ανάγκη ειδικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των φορέων/δικαιούχων από εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Smart Building

Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων παρέχουν έξυπνες λύσεις για τον έλεγχο, την παρακολούθηση, και αλληλεπίδραση των χρηστών σε μικρά και μεγάλα κτίρια.

Smart Agriculture

Η διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων με τη χρήση δικτύου αισθητήρων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους μαζί με σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.

Smart Water Management

Η έξυπνη διαχείριση των υδάτων είναι ένας τρόπος συλλογής, ανταλλαγής και ανάλυσης δεδομένων στα δίκτυα ύδρευσης. Συμβάλλει στον εντοπισμό διαρροών, και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Smart Environment

Με την εφαρμογή ενός δικτύου αισθητήρων σε μία περιοχή, οι περιβαλλοντικοί δείκτες μπορούν να μετρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που συμβάλλουν στην προστασία των πολιτών από περιβαλλοντικούς κινδύνους

Smart Factory

Νέες εφαρμογές για αυτοματοποίηση εργοστασίων, έξυπνες εφαρμογές οχημάτων, βιομηχανική δικτύωση, κατασκευές και υποδομή, μεταφορά, ενεργειακές εφαρμογές.

Smart Cities

Έξυπνες εφαρμογές σε πόλεις με σκοπό να βελτιώσουν τα δίκτυα μεταφορών, την ενεργειακή απόδοση και την αστική διαχείριση και να συνεργαστούν σε μια ευρωπαική εταιρική σχέση καινοτομίας.